Kryteria wyszukiwania

2 lata lub mniej
3 - 4 lata
5 - 6 lat
7 - 8 lat
9 - 10 lat
więcej niż 10 lat
mniej niż 10 m
10 - 12 m
13 - 15 m
16 - 18 m
więcej niż 18 m
4 koje lub mniej
5 - 6
7 - 8
9 - 10
11 lub więcej koi
1 kabina
2 kabiny
3 kabiny
4 kabiny
5 kabin
6 lub więcej kabin
1 toaleta
2 toalety
3 toalety
4 toalety
5 lub więcej toalet
jacht żaglowy
jacht luksusowy
katamaran
jacht motorowy
barka
guleta
ubezpieczenie kaucji
tylko on-line
tylko promocje

Regulamin programu partnerskiego

§ 1 Definicje

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. "CN" - Charter Navigator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 42 prowadzący serwis internetowy służący do rezerwacji jachtów pod domeną www.charternavigator.pl.
 2. "Afiliant" – podmiot, który udostępnia fragmenty systemu rezerwacyjnego udostępnianego przez CN na swojej stronie internetowej.
 3. "serwis Afilianta" – całość przedsięwzięcia internetowego Afilianta, udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet, prowadzonego przez Afilianta.
 4. "usługi czarterowe CN" – pośrednictwo w czarterach jachtów oraz inne usługi turystyczne oferowane przez CN.
 5. "moduł rezerwacyjny" – strona www pozwalająca na przeglądanie i rezerwacje czarterów CN oraz oznaczenie rezerwacji dokonywanych przez klientów za pośrednictwem stron Internetowych Afilianta jako rezerwacji Afilianta.
 6. "rezerwacje Afilianta" – rezerwacje dokonane przez klientów za pośrednictwem serwisu, przy wykorzystaniu modułu rezerwacyjnego, jednoznacznie oznaczone jako rezerwacje Afilianta, za które Afiliantowi należne jest wynagrodzenie o którym mowa w § 8.
 7. "klient" – użytkownik sieci Internet korzystający z pośrednictwa Afilianta w celu rezerwacji i wykupienia czarterów CN.
 8. "Regulamin" – niniejszy regulamin

§ 2 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków prowadzenia przez Afilianta działalności agencyjnej – akwirowania czarterów – bez prawa wyłączności – na rzecz CN w sieci Internet.

§ 3 Oświadczenia

 1. CN oświadcza, że świadczy usługi czarterowe w postaci dokonywania rezerwacji czarterowych na podstawie stosownych zezwoleń, uprawniających do prowadzenia tej działalności.
 2. Afiliant oświadcza, że prowadzi serwis internetowy, umożliwiający prezentowanie informacji i ofert dotyczących czarterów oferowanych przez CN oraz umożliwiający dokonywanie przez klientów czynności polegających na wyborze oferowanych w serwisie usług oraz dokonywanie rezerwacji i zakupu tych usług.

§ 4 Obowiązki Afilianta

Afiliant zobowiązuje się do umieszczenia w strukturach serwisu Afilianta modułu rezerwacyjnego promowanych przez Afilianta produktów i w ten sposób do pośredniczenia w rezerwacji i zakupie czarterów CN poprzez serwis charternavigator.com.

§ 5 Obowiązki CN

CN zobowiązuje się do dostarczenia Afiliantowi adresu strony www, pozwalającej na przeglądanie i weryfikację rezerwacji zainicjowanych poprzez serwis Afilianta. Zważywszy, iż wymienione na stronach www rezerwacje mogą ulec modyfikacjom lub anulacjom poza modułem rezerwacyjnym (w szczególności z powodu niedokonana przez klienta stosownej płatności), co nie zostanie odnotowanie na stronach www, przyjmuje się, iż strony www będą miały jedynie charakter informacyjny. Za podstawę rozliczeń służyć będą raporty z rezerwacji Afilianta, o których mowa w § 9.

§ 6 Odpowiedzialność CN

 1. CN ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi CN.
 2. CN ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez klienta powstałe w wyniku zawarcia umowy sprzedaży czarterów CN, jeżeli mimo dokonania tej czynności przez klienta nie miał on zagwarantowanego jachtu w określonym terminie i miejscu, z zastrzeżeniem możliwości podstawienia jachtu o podobnych parametrach, lub innych form rekompensaty, co regulowane jest odrębnymi warunkami współpracy z poszczególnymi armatorami jachtów.
 3. CN zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie w stosunku do Afilianta z roszczeniami związanymi z sytuacjami, o których mowa w ust. 1-2, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 4. CN nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zobowiązania podjęte przez Afilianta wobec osób trzecich niezgodne z warunkami określonymi w Regulaminie.

§ 7 Dane osobowe

Strony oświadczają, że wszelkie dane osobowe, przekazywane przez klientów zawierających umowy kupna czarterów CN za pośrednictwem serwisu Afilianta, gromadzone będą w bazie danych osobowych administrowanej przez CN.

§ 8 Wynagrodzenie Afilianta

 1. Z tytułu wykonywania przez Afilianta, określonych w Regulaminie usług stałego pośrednictwa przy sprzedaży czarterów CN, Afiliant będzie otrzymywał od CN wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości:

  • 5% obrotu brutto, przy obrocie do 20000 EUR brutto w skali roku

  • 6% obrotu brutto, przy obrocie od 20001 EUR do 40000 EUR brutto w skali roku

  • 7% obrotu brutto, przy obrocie od 40001 EUR do 60000 EUR brutto w skali roku

  • po przekroczeniu kwoty 60000 EUR w skali roku wynagrodzenie prowizyjne będzie osobno negocjowane

  Za obrót użyty do ustalenia prowizji przyjmuje się wyłącznie obrót uzyskany przez CN za pośrednictwem Afilianta. Do ustalenia kwoty netto prowizji zostanie zastosowana 23% stawka VAT.
 2. Afiliantowi przysługuje wynagrodzenie tylko za rezerwacje produktów Afilianta, o których mowa w § 3.
 3. Rozliczenie odbywać się będzie w cyklu miesięcznym. Wynagrodzenie Afilianta naliczane będzie od imprez zakończonych, tj. takich, których data wpływu ostatniej raty za czarter ma miejsce w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

§ 9 Raport

 1. Podstawę rozliczenia sprzedaży stanowić będzie raport miesięczny, zawierający zestawienie wszystkich rezerwacji Afilianta, które zostały zrealizowane przez CN w danym okresie oraz wykazujący kwotę prowizji należną Afiliantowi.
 2. CN zobowiązuje się przesyłać raport Afiliantowi za pośrednictwem poczty elektronicznej do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca lub rozpoczętego kwartału. Raport nie będzie wysyłany, jeśli w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem Afilianta nie została zawarta żadna umowa czarteru.
 3. Afiliant zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do treści raportu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

§ 10 Płatności

 1. Faktury będą wystawiane przez Afilianta, na podstawie raportu, o którym mowa w §9, do 10 dnia każdego miesiąca na kwotę stanowiącą równowartość prowizji od wartości czarterów CN, których realizacja zakończyła się w minionym miesiącu (wyliczonej wg zasad określonych w Regulaminie). Kurs przyjęty do obliczenia wartości prowizji jest średnim kursem EUR wg NBP z dnia wystawienia faktury.
 2. Należności, o których mowa w § 10, przekazywane będą na konto Afilianta.

§ 11 Zakończenie współpracy

 1. CN przysługuje prawo rezygnacji ze współpracy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia o którym mowa w ust. 2, w przypadku nie wykonywania lub rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Afilianta.
 2. CN może zrezygnować ze współpracy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, wysyłając powiadomienie na adres email Afilianta.
 3. Afiliant może w każdej chwili zrezygnować ze współpracy usuwając kody rezerwacyjne ze swoich stron internetowych oraz informując o tym fakcie CN.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do następców prawnych stron.
 2. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu Regulaminu, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym miejscowo dla siedziby CN.